Konkursy

KONKURS

w ramach projektu pilotażowego „Zażyj wolności”

realizowanego przy współpracy Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

Założenia i koncepcja konkursu dla szkół

 

Zadaniem wybranej grupy uczniów jest przygotowanie własnej kampanii społecznej o charakterze informacyjnym, skierowanej do rodziców pod roboczym hasłem: DLACZEGO TAK TRUDNO BYĆ RODZICEM NASTOLATKA? lub DLACZEGO MNIE NIE SŁYSZYSZ?, która zawiera także zagadnienia dotyczące problemu uzależnień, w tym cyberprzemocy.

 

Młodzi ludzie, nastolatkowie często narzekają, że są nierozumiani przez rodziców. Można by się pokusić o stwierdzenie, że jest to zjawisko powszechne, jakby w okresie dorastania jedni i drudzy stali na przeciwnych barykadach. Czy rzeczywiście musi tak być? Czy to stereotyp? A może dzisiaj rodzice bardziej niż kiedyś rozumieją potrzeby i trudności, jakie przeżywają ich dorastające dzieci, ale ze względu na dynamiczną zmianę otoczenia zwyczajnie nie nadążają za wyzwaniami, jakie przed nimi się pojawiają.

 

Jedno jest pewne, a nawet stwierdzone naukowo, że okres dorastania jest ogromnym wyzwaniem dla dorosłych i ich wchodzące w dorosłość dzieci, jak i to, że nie ma prostych recept na wychowanie. Jednak im lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej o wzajemne zrozumienie i pomoc, a tym samym zapobieganie kłopotom.

 

Wielu dorosłym wydaje się, że mają dobry kontakt z dzieckiem. Mieszkamy pod jednym dachem, widzimy się codziennie. Ale co tak naprawdę wiemy o sobie? Ile czasu poświęcamy na rozmowy, czy w ogóle? Czy jemy razem posiłki? Czy znamy dobrych kolegów i koleżanki naszych dzieci? Czy wiemy, jakie lubi filmy, vlogerów, książki? Kto jest jego/ jej idolem? Jak często jest w social mediach? Co chciałaby/ chciałby robić? Jakie ma marzenia? Z czym sobie nie radzi? Czego się boi? Czego nie rozumie? Dlaczego sięgają po środki psychoaktywne: alkohol, narkotyki? Dlaczego milczą, kiedy rówieśnik jest ofiarą cyberprzemocy?

 

Cel zadania: Przygotowanie kampanii społecznej skierowanej do dorosłych: rodziców, opiekunów i nauczycieli, gdzie młodzież daje „instrukcje”, mapę, jak poruszać się po świecie nastolatka, jak dotrzeć do niego, jak się z nim kontaktować? Co utrudnia ten kontakt? Czego brakuje, dlaczego nastolatkowie nie słyszą rodziców i na odwrót? Co należałoby zrobić, żeby się wzajemnie usłyszeć?

 

Forma: działanie ambientowe, działania w social media, formy plastyczne, teatralne oraz inne środki wyrazu, które nie naruszają dobrych obyczajów.

 

Termin zgłaszania prac: młodzież przygotowuje kampanię w okresie 20.11.2017 – 11.12.2017 r. (wytyczne, środki komunikacji, rodzaje promocji, plan przebiegu kampanii etc.)

 

Regulamin:

 1. Szkoła zainteresowana udziałem w konkursie zgłasza grupę uczniów do dnia 20 listopada br.
  do godz. 16:00 drogą elektroniczną na adres: ploska@fundacjaidea.org. Do konkursu można zgłosić minimalnie 1 zespół uczniów z wybranej szkoły.
 2. Uczniowie z pomocą nauczyciela (opiekuna) przygotowują scenariusz kampanii i innych działań.
 3. Zgłoszenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres ploska@fundacjaidea.org poprzez formularz zgłoszeniowy .
 4. Do konkursu może przystąpić grupa uczniów, która liczy max. 7 osób. Te same osoby mogą być członkiem tylko jednej grupy biorącej udział w konkursie.
 5. Każda grupa uczniów musi mieć nauczyciela / opiekuna ze szkoły, który pomaga uczniom, nadzoruje ich działania i odpowiada za to, aby treść zawarta w kampanii była zgodna z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a nadto, aby treści zawarte w kampanii nie naruszały dobrego imienia osób trzecich i nie miały charakteru szkalującego osób trzecich lub instytucji i innych jednostek organizacyjnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn od Organizatora niezależnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody albo wyeliminowaniem z Konkursu Podczas konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone przez specjalistów trzy najlepsze prace.
 8. Nagrody w formie finansowej, rzeczowej lub voucherów przewidziane są zarówno dla szkoły, jak i uczniów. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o formie nagród oraz zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w całości lub za dane miejsce. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany lub zamiany nagród Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji zwycięskiej grupy uczniów lub utrudnienia, bądź niemożność odbioru nagród przez zwycięzców z przyczyn zależnych od grupy uczniów, która została wyłoniona jako zwycięzca.
 9. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do przeprowadzenia kampanii na terenie szkoły lub w przestrzeni miejskiej w okresie 4 – 21 stycznia 2018 r. oraz przygotowania sprawozdania wraz z załącznikami (np. zdjęcia, artykuły w szkolnej gazetce, artykuły na www szkoły, social media szkoły etc.) i przesłania drogą elektroniczną na adres biuro@fundacjaidea.org.
 10. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania zwycięskich prac w swojej późniejszej działalności, w tym do wykorzystywania materiałów, plansz i innych utworów składających się na zwycięskie prace w całości, jak jedynie co do części tych prac. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywania przez organizatora w swojej działalności w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo części lub całości zwycięskich prac, bez konieczności późniejszego uzyskiwania zgody jej autorów oraz bez konieczności uiszczania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 11. Organizator ma prawo odwołać konkurs i wyznaczyć inny termin realizacji, jeżeli do konkursu zgłosi się mniej niż 6 zespołów uczniów.
 12. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 13. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 14. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 15. Regulamin znajduje się na stronie Organizatora zazyjwolnosci.pl.
 16. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e -mail: dybuk@fundacjaidea.org.
 17. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 19. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne bazie danych Organizatora w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowy w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

 

Wyłonienie zwycięzców: prace będą oceniane w okresie 12 – 15 grudnia 2017 r. przez komisję, w składzie:

 

 • 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Gdańska, Wydział Rozwoju Społecznego
 • 2-3 przedstawicieli Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • 2 przedstawicieli Fundacji IDEA

 

Termin ogłoszenia zwycięzców: ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się w dniu 20.12.2017 r. o godz. 15 na stronie www.zazyjwolnosci.pl.